สำคัญมาก กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559..
          ดาวโหลด  สำคัญมาก กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559.. Admin รายงาน


ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

          อุตสาหกรรมด้านสื่อใหม่ ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก และสื่อประสม (new media, animation, graphics, and multi-media) เป็นสื่อสารสนเทศดิจิทัล (digital content) และเป็นอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ที่สำคัญหนึ่งในห้าของกลุ่ม (clusters of business and industry development) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้จะมีบทบาทสำคัญในเกือบทุกสาขาอาชีพและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคต ดังปรากฎในรายงานของ Roncarelli ซึ่งเป็นรายงานการสำรวจตลาด computer animation ระดับนานาชาติที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี ให้ข้อมูลว่าประเทศในกลุ่มเอเชีย แปซิฟิคมีส่วนแบ่งการตลาดสื่อสารสนเทศดิจิทัลร้อยละ 30 ของตลาดโลก โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้

          นอกจากนี้ Indian Animation Association รายงานว่าอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลในกลุ่ม corporate communication และในกลุ่มที่เกี่ยวกับงานภายในองค์กรขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 50 นอกจากนั้นอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม (animation and multi-media) โดยรวมของโลกมีมูลค่าถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 700,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าธุรกิจภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมจะขยายตัวในปี พ.ศ.2550 ถึงประมาณ 9,495,000 ล้านบาท และในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกจะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 30 หรือ 2,848,650 ล้านบาท หากประเทศไทยสามารถสร้างส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 1 จะนำรายได้เข้าประเทศถึง 30,000 ล้านบาท ซึ่งภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาควรจะได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง

อนึ่ง สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุคลัสเตอร์ที่ควรให้ความสำคัญในปีพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อและซอฟต์แวร์ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ดนตรี โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ โดยสิ่งเหล่านี้จะปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นอกจากนั้นกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รายงานผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ หมวดอาชีพลำดับเลขที่ ๒๔๕๕ นักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์ ละครและงานสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนตัวเลขความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ความต้องการเป็น ๗,๕๒๒ คน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ๗,๗๒๕ คน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ๗,๙๓๒ คน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น ๘,๑๔๕ คน และ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น ๘,๓๖๔ คน

          จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าธุรกิจในโลกของการสื่อสาร (communication business) ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ ดนตรี และธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่มีรูปแบบหลากหลายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมข้ามชาติได้ อาทิ หนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์ ธุรกิจเกมส์คอมพิวเตอร์ ดนตรีพาณิชย์ (music  commercial) การออกแบบ website การจัดงาน Special events วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิ้ล ดาวเทียมและอินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์บอลลีวูดของอินเดีย ภาพยนตร์ฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกาที่แพร่หลายทั่วโลก รวมถึงภาพยนตร์เกาหลีที่กำลังเป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น การเจริญเติบโตและรูปแบบการบริการที่หลากหลายดังกล่าวทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมการสื่อสารและการบันเทิงต้องการบุคลากรจำนวนมากที่เป็นผู้มีความชำนาญและมีความเป็นมืออาชีพ

          โดยเหตุดังกล่าว การศึกษาทางด้านสื่อสารสนเทศดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง สื่อใหม่ ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิค หรือสื่อประสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการผลิตภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ ศิลปะการแสดง และการผลิตสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งการศึกษาในด้านเหล่านี้ต้องมีหลักสูตรเฉพาะ รวมถึงมีรูปแบบการบริหารการเรียนการสอน การฝึกอบรม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์  และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเป็นการตอบสนองต่อตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม ในการนี้ ภาครัฐบาลก็ได้มีการวางแผนเร่งส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อสารสนเทศดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์สาขาภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม รวมถึงภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาต่างเริ่มให้ความสนใจการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศดิจิทัลมากขึ้น

          ดังนั้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านสื่อสารสนเทศดิจิทัล การสร้างตลาดต่างประเทศ และตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสื่อสารสนเทศดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงจำเป็นต้องจัดตั้งวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ วิทยาเขตศาลายา เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านการผลิตภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม และสื่อใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นความสอดคล้องกับตลาดแรงงานและการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งทั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การยกคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนและการสร้างองค์ความรู้และการวิจัย อีกทั้งยังตอบสนองต่อเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็ง ความโดดเด่น และความเป็นเลิศในสาขาการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม และสื่อใหม่ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาสื่อบันเทิง (Excellence Edutainment Centre) ของประเทศโดยระยะเริ่มต้นวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยที่จัดหลักสูตรให้มีความเป็นสากล เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ และรองรับการเรียนการสอนแบบสองปริญญา