สำคัญมาก กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559..
          ดาวโหลด  สำคัญมาก กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559.. Admin รายงาน
ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ

    1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาแก่สังคม 
    2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสำนัก ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ  
    3
. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย